Приветствуем гостей и посетителей нашего сайта!
Меню сайта
 • Главная страница

 • О Фонде

 • Мероприятия Фонда

 • Каталог статей

 • Обратная связь

 • Фотографии с мероприятий Фонда

 • Родственники Мажита Гафури

 • Филиал в городе Екатеринбурге

 • Услуги

 • Мини-чат
  Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  Форма входа
  Главная » 2012 » Июнь » 19 » П О К А Н А ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС
  20:58
  П О К А Н А ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС

  бЪЛГАРСКа АСТРОНАВТИЧна федерация
  институт за космически изследвания и технологии - БАН
  шуменски университет „епископ К. преславски”
   
  П О К А Н А
  ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС
  НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ
  "40 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ – КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА"
   
  12-14 септември 2012 г.
  Дом на учения – БАН, Златни пясъци
  Варна         България
   
   
   Председатели:
  Проф. д.т.н. Петър Гецов – Директор на ИКИТ – БАН
                                                         Председател на Българска Астронавтична Федерация
                                                         Управител на Клъстер Аерокосмически изследвания
           Юрий Соловьов – Генерален Консул на Руската федерация в гр. Варна
  Научен секретар: проф. д.т.н. Гаро Мардиросян – Научен секретар на ИКИТ – БАН
   
  Организационен комитет
  Членове:
  Акад. проф. д.т.н. Михаил Хвестик – Украйна
  Акад. проф. д.т.н. Генадий Маклаков – Украйна
  Чл.кор. проф. д.т.н. Филип Филипов – България
  Чл.кор. проф. д.фм.н. Петър Велинов – България
  Проф. д.т.н. Лев Зельоний – Русия
  Проф.д.т.н. Вячеслав Родин – Русия
  Проф. д.т.н. Виктор Мухин – Русия
  Проф. д.т.н. Генадий Носов – Русия
  Проф. д.п.н. Маргарита Георгиева – България
  Проф. д.и.н. Георги Колев – България
  Проф. д.ф.н. Цветан Дачев – България
  Проф. д.т.н. Антонио Антонов – България
  Проф. д.т.н. Митко Миховски – България
  Проф. д.т.н. Румен Коджейков – България
  Проф.д-р Каръл Коустли – Англия
  Проф. д-р Ален Саркисян – Франция
  Проф. д-р Берин Аксой – Турция
  Проф. д-р Мария Франекова – Словакия
  Проф. д-р Лариса Йованович – Сърбия
  Проф. д-р Назия Сюлейманова – Казахстан
  Проф. д-р Филип Тодоров – България
  Доц. д-р Христо Крачунов  – България
  Доц. д-р Румяна Тодорова – България
  Доц. д-р Румен Недков – България
  Доц. д-р Антон Моллов – България
  Доц. д-р Маргарита Филипова – България
  Доц. д-р Михаил Желязов – България
  Д-р Стоян Съргойчев – Канада
  Д- р Зоя Хубенова - Чифлиджанова – България
  Д-р Стоян Велкоски – Македония
  Гл. Ас. Ангел Манев – България
  Инж. Михаил Владов – Молдова
  Председател  на  Асоциация „Научно – приложни изследвания”:
  проф. д.т.н. Живко Жеков
   
  ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
   Текстовете на публикациите трябва да са подготвени за печат. Не се предвижда допълнително редактиране.
  Публикациите да бъдат отпечатани контрастно на лазерен принтер на стандартни листове хартия формат А4 от едната страна.. Полетата на всяка страница трябва да са: ляво - 25 мм, дясно - 25 мм, горно - 25 мм, долно - 25 мм. На листа не се чертае рамка. На първа страница над заглавието да се оставят 70 mm (т.е. горно 25 + 45mm).
  Обемът на публикациите да не превишава 8 страници. Сборник доклади от Конгреса ще бъде рефериран.
  Текстът да бъде оформен по следния начин:
  ЗАГЛАВИЕ - Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: All Caps; Paragraph Alignment: Centered.
  имена НА АВТОРИТЕ се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид - пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman, Size: 14, Font style: Bold, Paragraph Alignment: Left, симетрично в средата на реда.
  АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ се изписват през още един празен ред (без абревиатури), Font: Times New Roman, Size: 12; Font style: Italic; Effects: All Caps, Paragraph Alignment: Justified, симетрично в средата на реда. Военните и научните степени и звания не се посочват.
  ЗАГЛАВИЕТО И ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се разполагат както следва: заглавие през 2 празни реда под адресите за кореспонденция; имената през 1 празен ред под него - стиловото им оформяне съответства на българските им еквиваленти.
  АНОТАЦИЯТА И КЛЮчОВИТЕ ДУМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се оформят така: анотацията (abstract) в обем до 10 реда - Font: Times New Roman, Size: 12, Font style: Italic, Paragraph Alignment: Justified; през 1 празен ред следват ключовите думи (дескриптори - key words) - Font: Times New Roman, Size: 12, Font style: Italic; Paragraph Alignment: Justified, и двата елемента с отстъп 1 cm вляво от рамката, ограничаваща основния текст.
  ОСНОВЕН ТЕКСТ - Font: Times New Roman, Size: 14; Paragraph First line: 1 cm, Line spacing: Single, Alignment: Justified.
  Чертежите трябва да бъдат прецизно изработени и равномерно разположени върху страниците. Номерата на формулите се означават вляво от тях в малки скоби ().
  Литературата, посочена в края на доклада, се изписва   на английски език съгласно стандарта за библиографско описание, а цитираната в текста се означава с цифра, заградена в квадратни скоби [ ].
  Номерацията на страниците се нанася с молив в долния ляв ъгъл.
  На гърба на последната страница се посочват трите имена на авторите с научните им звания, степени и организацията, в която работят e-mail адрес.
   
  УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  1. Заявките за участие с доклад ще се приемат до 23.07.2012г.
  2. Оригиналният текст на всеки доклад се приема отпечатан на лазерен принтер и на CD съгласно указанията за техническо оформяне на докладите.
  ü    <!--[endif]-->Допустимо е вместо на диск, файлът с доклада да бъде изпратен до 31.07.2012г. по ИНТЕРНЕТ на  e-mail :congresnpi@abv.bg
  Докладите да са оформени в WORD съгласно приложените изисквания.
  3. Приетите доклади ще бъдат публикувани в сборник "Научни трудове”.
  4. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство), е два.
  5. Представянето на докладите заедно дискусията  е до 20  минути.
  6. Програмата на Конгреса ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им.
  7. Регистрацията за участие ще се извърши в Дом на учения, Златни Пясъци, Варна на 12.09.2012 г. от 08.00 ч. до 13.00 ч.
  8. Пленарното заседание се открива на 12.09.2012 г. 14.00 ч.
  9. Таксата за правоучастие включва публикуване на доклад (докладите), получаване на сборник с материали от Конгреса, кафе-паузи и коктейл. Ако преводът е за повече от един участник, на платежния документ да се изпишат имената на превелите такса за участие.
   
  ОСНОВНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
  2.                  <!--[endif]-->Космическа физика
  3.                  <!--[endif]-->Аерокосмическа техника и технологии
  4.                  <!--[endif]-->Природни науки
  5.                  <!--[endif]-->Хуманитарни науки
  6.                  <!--[endif]-->Педагогически науки
  7.                  <!--[endif]-->Обществени науки
  8.                  <!--[endif]-->Математика и информатика
  9.                  <!--[endif]-->Технически науки
  10.              <!--[endif]-->Екология
  11.              <!--[endif]--> Устойчиво развитие.
  12.              <!--[endif]-->Медицина
  13.              <!--[endif]-->Сигурност и отбрана

            Форми на участие:
  Постерите ще се поставят на табла с размери височина 120 см, ширина 70 см
            По-важни срокове:
  31.07.2012г. получаване на докладите в пълен текст
  След този срок не се приемат Заявки за участие и доклади
  10.08.2012г. получаване Решението на Организационния комитет след Рецензиране, за допускане на докладите
  30.08.2012г. изпращане на окончателен вариант на Доклада и Такса правоучастие
  Докладите от Конгреса ще бъдат предварително отпечатани и раздавани в деня на Регистрацията
  Такса правоучастие: 1 доклад 80 лв. (40€); 2 доклада 120 лв. (60€)
  Таксите се превеждат по банкова сметка на ИКИТ – БАН:
   СМЕТКА В ЛЕВА:
   РАЙФАЙЗЕНБАНК
  Офис София - 2
  IBAN - BG67RZBB91553120037913
  BIC – RZBBBGSF
  СМЕТКА В ЕВРО:
  UniCreditBulbank
  IBAN - BG70UNCR76303400001270
  BIC - UNCRBGSF
  SOFIA 1000
   АСОЦИАЦИЯ „НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
  Генерално консулство на Руската федерация – варна
  бЪЛГАРСКа АСТРОНАВТИЧна федерация
  институт за космически изследвания и технологии - БАН 
  шуменски университет „епископ К. преславски”
   
  З А Я В К А
  ЗА УЧАСТИЕ В ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС
  НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ
  "40 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ – КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА"
  Научна степен и звание: ……………………..…..…..…………………………………...
  Месторабота (служебен адрес и телефон): ……....……………………………..……....
  Адрес за кореспонденция,  e-mail: ..........………………...................................................
  Научно направление: ………………………………...……………………………………
  Заглавие на доклада: .………………………...……………………….…...…...................
  Съавтори: ……………………………………………...……………..…………..…………
  Моля да резервирате хотел за следните дати: 12.09.   13.09. 14.09.
  Представяне на доклада:    Устно           На постер
  Заявката да се изпрати до 23.07.2012 г. на  e mail: congresnpi@abv.bg
   1.                  Дистанционни методи и геоинформационни системи
  Работни езици: Английски, Руски, Български
  Доклад,  постер.
   23.07.2012г. изпращане Заявка за участие
   Име, презиме, фамилия на автора: …………….…………………………………………

  Просмотров: 592 | Добавил: gafuri | Рейтинг: 5.0/1
  Всего комментариев: 0
  Имя *:
  Email *:
  Код *:
  Поиск
  Календарь
  «  Июнь 2012  »
  ПнВтСрЧтПтСбВс
      123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  252627282930
  Архив записей
  Друзья сайта

  Copyright MyCorp © 2018 | Бесплатный конструктор сайтов - uCoz